תקנון פילאטיס 2022-23

  1. התשלום הינו החל מיום הרישום ועד לסוף עונת הפעילות בתאריך .30.06.2023 .2
  2.  אין אפשרות להקפיא מנוי, אלא במקרה של פציעה והצגת אישור רפואי מתאים. .3 
  3. התשלום לפילאטיס בגלם בתוכו את חופשות החגים. .4 
  4. העמותה רשאית ע"פ שיקול דעתה לבטל אימונים ולהחזירם במועד אחר. .5 
  5. לא יינתנו החזרים כספיים ו/או אימונים חלופיים בגין אי הגעה של מתאמן מכל סיבה שהיא. .6 
  6. ניתן לבטל השתתפות וזאת בהמצאת טופס מתאים המצוי באתר העמותה. הביטול יכנס לתוקף בחודש העוקב להמצאת הטופס במשרדי העמותה.
 בגין ביטול יגבו 100 ₪ או 5% מגובה העסקה- הזול מבניהם.