תקנון טניס + טנש מבוגרים

  1. התשלום הינו החל מיום הרישום ועד לסוף עונת הפעילות בחודש יולי.
  2. אין אפשרות להקפיא רישום, אלא במקרה של פציעה והצגת אישור רפואי מתאים.
  3. התשלום לטניס מבוגרים מגלם בתוכו את החופשות והחגים.
  4. העמותה רשאית ע"פ שיקול דעתה לבטל אימונים ולהחזירם במועד אחר.
  5. לא יינתנו החזרים כספיים ו/או אימונים חלופיים בגין אי הגעה של מתאמן מכל סיבה שהיא.
  1. ידוע לי כי בעת רישומי לפעילות אני מצהיר שאני כשיר לעסוק בפעילות גופנית ואין כל מניעה לכך. כמו כן במידה וחל שינוי במצב בריאותי מחובתי לעדכן את רכז/ת הענף.
  2. העמותה אינה גובה דמי ביטוח. ומובהר בזאת כי העמותה ממליצה על הרחבת ביטוח וכיסוי הפוליסה באופן פרטי.
  1. ניתן לבטל השתתפות וזאת בהמצאת טופס מתאים המצוי באתר העמותה. הביטול יכנס לתוקף בחודש העוקב להמצאת הטופס במשרדי העמותה.

בגין ביטול יגבו 100 ₪ או 5% מגובה העסקה, הזול מבניהם.